Site Manager Building

Contract Type
Project Consultant
Region
Brussels

What you'll do

Dutch 

 • end to end’ beheren, coördineren en opvolgen van projecten (studie en realisatie) ter ondersteuning van een agent als die huurder/eigenaar is van het gebouw.
 • Realiseren van creatieve haalbaarheidsstudies en voorontwerpen (volgens de concepten), in de vastgelegde  termijnen, inclusief hun budgettaire raming, conform de vermelde voorwaarden en vereisten.
 • ‘end to end’ verantwoordelijk zijn voor het  vlekkeloos uitvoeren van de projecten, in overeenstemming met de lopende normen en standaarden
 • Deze projecten tijdig, binnen budget en met de overeengekomen kwaliteit opleveren
 • Op projectniveau de voornaamste gesprekspartner zijn naar de externe bouwpartners toe, wanneer nodig deze challengen en bijsturen 
 • De correcte toewijzing van kosten opvolgen. De kosten optimaliseren in functie van de behoeftes 
 • De commerciële relatie beheren tussen FAC en de agent. Juist evenwicht houden tussen de vragen van de Business, de visie van het bedrijf en FAC en de verschillende beperkingen (budgettair, technisch, …). De klant sensibiliseren m.b.t. budgettaire impacts.
 • i.s.m. het Expertise Center deelnemen aan de ontwikkeling en correcte toepassing van normen en richtlijnen met betrekking tot verschillende aspecten, onroerend goed en veiligheid
 • Aansturen van de noodzakelijke CAD en operationele technische competenties (bouw, HVAC, elektriciteit en cabling) i.s.m. het Expertise Center en Space Mngt, Study & Drawing.
 • Je beschouwt het als je prioriteit dat, ism document management, de gebouwendocumentatie na aanpassingswerken correct wordt bijgewerkt.
 • De informatie gestructureerd verspreiden, gebruikmakend van de correcte kanalen.
 • Focussen op goed onderbouwde relaties met je collega’s uit de regio’s en alle andere stakeholders binnen FAC en er buiten

French

 • end to end‘ gérer, coordonner et suivre les projets (étude et réalisation) en support du manager
 • Réaliser, dans les délais convenus, des études de faisabilité et des avant projets créatifs (selon les concepts en vigueur), y inclus leur estimation budgétaire, conforme les conditions préalables et contraintes.
 • Etre responsable end to end de la réalisation sans faille des projets, travaux et déménagements convenus, selon les normes et standards en vigueur
 • Délivrer ces projets dans les délais, le budget et selon le niveau de qualité attendu
 • Au niveau des projets, être le contact privilégié des partenaires externes, les challenger et les orienter quand cela s’avère nécessaire en ce qui concerne les différentes lots de bâtir en charge de la banque.
 • Optimiser les coûts en fonction des besoins et de la plus-value pour la banque
 • Maintenir un bon équilibre entre les demandes du Business, la vision de la Banque et de FAC et les diverses contraintes (budgétaires, techniques,…). Sensibiliser le client sur l’impact budgétaire de ses demandes
 • En bonne collaboration avec Expertise Center participer au développement et application correct des normes et directives relatives aux divers aspects bancaires, immobiliers et sécuritaires
 • Diriger les compétences CAD et techniques opérationnelles (construction, HVAC, électricité et câblage). En bonne collaboration avec Expertise Center et Space Management, Study & Drawing
 • Considérer comme priorité que la mise à jour, après les travaux d’adaptation, de la documentation en Projectwise se fait. Ceci en étroite collaboration avec Document Management.
 • Diffuser les informations de manière structurée , en utilisant les bon canaux.
 • Mettre l’accent sur des relations renforcées et une bonne collaboration avec vos collègues des autres régions et tous les stakeholders à l’intérieur de FAC, dans la banque et à l’extérieur

Who we're looking for

Dutch
 • Architect (of equivalent) met een algemene kennis van de verschillende bouw disciplines
 • Is in staat om technisch hoogopgeleide medewerkers aan te sturen
 • Is resultaatgericht met bijzondere aandacht voor kwaliteit en zoekt constant naar verbetering
 • Is creatief, heeft goed ruimtelijk inzicht en ervaring in projectmanagement ‘bouw’
 • Kan goed luisteren en begrijpt de business behoeften, is klantgericht
 • Kan challengen op een constructieve manier, bevordert de samenwerking en maakt gebruik van zijn/-haar netwerk
 • Is zich bewust  van de risico’s inzake continuïteit en houdt rekening met het belang van de klant en de bank
 • Levert op, is analytisch en denkt ‘out of the box’
 • Heeft gevoel van verantwoordelijkheid
 • Is ondernemend, weet wat zelfstandig werken is en durft beslissingen nemen
 • Heeft uitstekende interpersoonlijke communicatie- en onderhandeling skills
French
 • Architecte (ou équivalent) avec une connaissance générale des différentes disciplines de la construction
 • Est capable de  piloter des collaborateurs hautement qualifiés et spécialisés
 • Est orienté(e) résultats avec une attention particulière à la qualité, et en recherche constante d’amélioration
 • Est créatif, possède une bonne vision de l’espace et une expérience en gestion de projets de construction
 • Est à l’écoute et comprend les besoins du business, est orienté(e) client
 • Challenge de manière constructive, promeut la collaboration, utilise son networking
 • Est conscient(e) des risques par rapport à la continuité et à l’intérêt du client et de la banque
 • Délivre, possède une capacité d’analyse et pense ‘out of the box’
 • A le sens des responsabilités
 • Possède une esprit d’entreprise, est capable travailler de façon autonome et ose prendre des décisions
 • Fait preuve d’excellentes compétences en matière de communication interpersonnelle et de négociation

What you'll get

 • An exciting position in a stable and solid company 
 • Attractive salary conditions with extra-legal benefits
 • Real development opportunities
Apply right now
Is this job for you?
We help you find the right job
It only takes 2 minutes to apply
Apply right now
Marie
Do you have a question?
Ask them to Marie!

This job is for me !

Site Manager Building
Attach a resume file. Accepted file types are DOC, DOCX, PDF, HTML, and TXT.

We are uploading your application. It may take a few moments to read your resume. Please wait!